Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/jetpack/modules/shortcodes.php on line 98

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/wp-content/plugins/jetpack/modules/shortcodes.php on line 130

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /var/www/wp-content/plugins/jetpack/modules/shortcodes/soundcloud.php on line 167

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /var/www/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 646
Kesyon kouran – Cómo hacerse un aborto seguro
Siw vle avòte, gen anpil òganizasyon nan tout amerik latin nan ki ka edew avòte san risk. Pouw konnen ki òganizasyon ki genyen nan peyi wap viv la e genyen kontak li, KLIKE LA
 

Èske tès gwosès yo efikas?

Siw fè yon tès gwosès ou swiv kòrèkteman enstriksyon yo li pote, eficasitel se 98%. Li, nan ka sa, ak anpil atansyon enstriksyon tès la, yo rekòmande, tankou, pa bwè anpil likid avanw fèl paske sa ka bese efikasite sa. Anplis li rekòmande pouw fè yon ekografi oswa sonografi kap konfimew siw ansent ou non, siw ta ansent, lap few konn konbyen semèn ou genyen ansent, e sa tou ap pèmèt ou konnen si se yon gwosès ektopik (Gwosès deyò matris) ou non.

Kouman pou avòte san danje?

Sèl 2 metòd san danje pou avòte ke Òganizasyon mondyal sante a rekòmande se avòtman ak medikaman ( avèk Mizoprostòl pou kòl osino avèk Mizoprostòl ak Mifepristòn) e avòtman ak entèvansyon medikal ( aspirasyon manièl pa anndan matris la).

Nenpòt lòt metòd pa asire paske yo ka met santew ak laviw an danje.

Pou avòte san risk li toujou rekòmande pouw fèl selon konsèy yon pwofesyonèl sante. Si sa pa posib, li endispansab pouw byen enfòme, gen yon moun avèw e gen yon lopital tou prè a pou nenpòt konplikasyon ki ta prezante. Nan pifò peyi amerik latin gen plizyè òganizasyon ki ka edew, oryantew e akonpayew pouw ka fè yon avòtman yon fason asire. Pouw konnen ki òganizasyon ki genyen kote wap viv la antre la e klike nan peyi ou ye a.

Kisa ki avòtman a medikaman?

Avòtman a medikaman se sa yo fè avek konprime (grenn) Mizoprostol.

Ou ka fèl sèlman ak Mizoprostol osinon ou itilize Mizoprostol avèk Mifepristòn ki se yon lòt konprime.

Avòtman a medikaman se youn nan metòd asire pouw avòte ke òganizasyon sante mondyal (OMS) rekòmande.

Siw pral avòte ak medikaman li enpòtan anpil pouw byen enfòme, akonpaye e, si posib, resevwa èd e oryantasyon yon medsen kew fè konfyans.

Pouw gen enfòmasyon detaye kijan pouw avòte ak medikaman ou ka antre la.

ATANSYON!

Siw panse avòte ak medikaman fòk ou asirew ke:

1) Ou pa gen yon gwosès ektopik, sa vle di, deyò matris la. Sentòm gwosès ektopik, souvan, li vin ak doulè e ekoulman san, men sèl yon medsen ki ka diw ak sètitid siw gen yon gwosès ektopik.

2) Ou pa gen yon DIU(yon aparèy yo mete anndan matris la). Ou sipoze retirel avan ou komanse pwosesis la.

3) Ou pa alèji ak Mifepristòn e Mizoprostòl.

4)Ou pa gen pwoblèm san kaye oswa anemi grav.

5) Ou pa soufri maladi grav nan fwa, kè ak epilepsi san kontwòl.

6) Ou pa gen yon siriji nan matriz oswa sezaryèn.

Kisa AMIU a ye?

Aspirasyon manièl pa anndan matris la se yon lòt metòd asire pou avòte ke òganizasyon sante mondyal (OMS) rekòmande. Metòd sa li menm, li rale, aspire sa ki anndan matris la. Se yon bagay rapid (mwens ke 10 minit) y senp. Li pa gen okenn risk, a tèl pwen yo konsidere ke li gen mwens risk ke rache yon dan.

Li sipoze fèt avek yon asistan profesyonèl sante.

Eske enpòt metòd efikas?

Inik metòd ki efikas yo se avòtman ak medikaman e AMIU a, ke òganizasyon sante mondyal (OMS) rekòmande. Metòd avèk medikaman konbine a (Mizoprostòl ak Mifepristòn) gen yon efikasite de 98%. Metòd itilize sèlman Mizoprostòl la gen yon efikasite de 85% e aspirasyon manièl pa anndan matris la (AMIU) gen 99% de efikasite.

Grate matris la se yon metòd asire?

Se vre se yon metòd ki gen yon gwo pousantaj de efikasite, men alèkile òganizasyon sante mondyal (OMS) pa rekòmande li. Anplis, metòd AMIU a pi asire, li gen menm efikasite e li pa kite kras, mak ni sikatris.

Eske li asire pou avòte ak metòd natirèl?

No. Li pa asire e li danje. Li ka met santew ak laviw an danje. Pou kounya pa gen okenn evidans sou efikasite lew itilize plant (fèy) oswa lòt remèd natirèl pou koupe gwosès la. Li ka bay anpil sòt konplikasyon, tankou avòtman enkonplè, ki ka mete viw an daje. Se pou sa nou rekòmandew metòd òganizasyon sante mondyal aprouve yo: metòd avèk medikaman e AMIU a.

Eske avòte danje?

Metòd avèk medikaman e AMIU a yo pa danje e yo pa mete santew an daje si yo fèt jan pou yo fèt. Se sak fè nou rekòmandew pouw byen enfòme, akonpaye e, si posib, resevwa èd e oryantasyon yon medsen kew fè konfyans.

Nenpòt lòt metòd ki pa metòd ak medikaman oswa AMIU a ka danje e ka mete sante ak viw an danje.

Eske avòte legal?

Chak peyi nan amerik la gen lwa pal sou avòtman. Pou konnen si avòte legal nan peyi wap viv la nou rekòmandew pouw kontakte òganaizasyon kap defann dwa pou avòtman nan peyiw la e mande yo, paske pafwa legal oswa pa legal depann tou kijan yo entèprete lalwa a. Pouw wè ki òganizasyon kap defann dwa pou avòtman e pou yo ka ede fè yon avòtman san daje kote wap viv la, antre la e klike nan peyi ou ye a.

Kiyes ki ka ede'm?

Trankil. Ou pa pou kòw. Gen anpil òganizasyon nan Amerik Latin nan ki ka edew, akonpayew e oryantew avèk enfòmasyon pouw ka avòte san pwoblèm e efikas; anplis, nan kèk ka, menm òganizasyon sa yo fè avòtman. Pouw konnen ki òganizasyon ki ka edew nan zòn wap viv la e pouw jwenn kontak yo antre la e klike sou peyi ou ye a. Trankil. Ou pa pou kòw.

ATANSYON!

Gen anpil sit e menm òganizasyon ki bay fo enfòmasyon oswa yo pa respekte dwa fanm. Sèlman kontakte òganizasyon ki parèt sou sit nou an oswa lòt ke ou gen yon referans.

Eske nan nepòt moman gwosès la m ka avòte?

Sa ki rekòmande se avòte nan premye 12 semèn gwosès la. Men tou, li posib pouw avòte avèk medikaman jiska semèn 22 a, li depann de chak ka patikilye.

Kijan poum konnen sou konbyen semèn gwosès m ye?

Pouw konnen sou konbyen semèn gwosès ou ye, sa ki pi efikas la se fè yon ekografi oswa sonografi.

Konsa tou ou ka kalike tan gwosès la nan konte konbyen semèn ki pase depi premye jou ou te fin gen règ, menm si metòd sa pa egzat e sèlman li pèmèt ou kalkile li yon fason ki pi pre si règ ou regilye.

Eske m ka tounen ansent ankò si mw avòte?

Wi, ou ka ansent ankò san rann kont de konbyen fwa ou avòte. An reyalite, depi avòtman fin byen fèt ou ka ansent nan kelke jou. Se pou sa nou rekòmandew itilize yon metòd pouw pa ansent, fè planin siw pa vle ansent ankò lèw tounen nan relasyon seksyèl. Pouw gen enfòmasyon sou metòd planin ou ka antre la.

M fè yon avòtman deja, m ka fè yon lòt?

Wi, Fè yon avòtman nan yon fason san risk pa gen konplikasyon, ou ka fèl konbyen fwa ou vle.

Kiyès ki ka fè yon avòtman pou mw?

Pouw fè yon AMIU la wap bezwen prezans yon pwofesyonèl sante ki pou fèl. Li pa nesesè pou’l se yon medsen men fòk li se yon pwofesyonèl sante ki fòme e ou fè konfyans.

Pa bliye tou gen anpil òganizasyon nan tout Amerik latin nan ki ka edew, akonpayey, oryantew e enfòmew sou kòman pou aksede a yon avòtman san danje e ki konnen pwofesyonèl sante ki fòme, swa pouw fè yon AMIU osinon siw ap avòte ak medikaman.

Pouw konnen ki òganizasyon ki ka edew nan zòn wap viv la e pouw jwenn kontak yo antre la e klike sou peyi ou ye a.

ATANSYON!

Pouw fè yon AMIU pa al jwenn okenn moun ki pa yon pwofesyonèl sante e ou fè konfyans. Gen anpil moun ki fè tèt yo pase pou medsen e yo fè avòtman san yo pa gen fòmasyon nesesè. Se sak fè li enpòtan pouw al kote òganizasyon kap lite pou dwa fanm a yon avòtman san danje.

Eske mw ka avòte pou kòm?

Si se ak metòd medikaman, menm si ou ka fèl pou kont ou, men li toujou rekòmande pouw akonpaye e, si posib, oryante de yon medsen de konfyans. Li pa rekòmande pou’w pou kont ou nan moman wap fè avòtman ak medikaman, menm si se yon metòd san danje, sa ka rive gen kèk malalèz oswa kèk lòt pwoblèm ki prezante wap bezwen yon moun ki pou la avèw oswa akonpaye ale nan yon sant sante. Anplis, siw ap avòte ak medikaman, sonje fèl yon kote kotew ka kouri rive nan yon sant sante pa plis ke 1è tan. E si li pat posib pouw akonpaye pandan wap fè avòtman ak medikaman an, omwen asirew kew gen yon moun ou fè konfyans ki ka resevwa apèl ou siw bezwenl.

Si se metòd AMIU a, ou pa ka fèl pou kont ou. Se yon pwofesyonèl sante ki pou fèl pou ou. Siw pa konn youn ou fè konfyans e ou pa vle avòte ak medikaman, ale nan yon òganizasyon ki ankouraje dwa pou yon avòtman san danje nan peyi ou ye a pou gide ou. Antre la epi klike sou peyi kote ou ye a, ou ka wè ki òganizasyon kap travay tou pre ou.

Kijan poum fè yon avòtman ak medikaman?

Siw konn yon pwofesyonèl sante, li rekòmnade pouw konsiltel kijan yo fèl. Siw pa gen yon pwofesyonèl sante ou fè konfyans, nan pi fò peyi Lamerik Latin gen òganizasyon ki bay enfòmasyon espesifik sou avòtman ak medikaman. Pouw konn kiyès nan òganizasyon sa yo ki nan peyiw la antre la.

Anplis, klike la w’ap jwenn manyèl, dokiman ke òganizasyon serye yo pwodwi.

Ki kote yo ka jwenn grenn avòtman?

Ni Mizoprostòl ni Mifepristòn yo vann nan famasi. Malgre se medikaman ki mande preskripsyon, nan kèk famasi li posib pou’w jwenn yo san preskripsyon. Nan kèk peyi gen òganizasyon ki ka ede’w jwenn preskripsyon. Antre la pou’w wè òganizasyon ki ka ede’w jwenn preskripsyon nan peyi wap viv la.

Nan peyi kote yo pa vann medikaman sa yo, ou ka itilize sèvis 2 òganizasyon serye ki ka voye grenn pouw avòte pa lapòs siw bezwen: Women Help Women y Women On Web. Siw klike sou non sa yo wap ka aksede a sèvis sa.

Kijan map fè konnen sim ka avòte a grenn?

Siw panse avòte ak medikaman fòk ou asirew ke:

1) Ou pa gen yon gwosès ektopik, sa vle di, deyò matris la. Sentòm gwosès ektopik, souvan, li vin ak doulè e ekoulman san, men sèl yon medsen ki ka diw ak sètitid siw gen yon gwosès ektopik.

2) Ou pa gen yon DIU(yon aparèy yo mete anndan matris la). Ou sipoze retirel avan ou komanse pwosesis la.

3) Ou pa alèji ak Mifepristòn e Mizoprostòl.

4)Ou pa gen pwoblèm san kaye oswa anemi grav.

5) Ou pa soufri maladi grav nan fwa, kè ak epilepsi san kontwòl.

6) Ou pa gen yon siriji nan matriz oswa sezaryèn.

Nan nenpòt youn nan sitiyasyon sa yo ou pa dwe fè yon avòtman ak grenn.

Siw pa gen aksè a yon medsen konfyans kotew ka konsiltel dout ou genyen yo, ale nan youn nan òganizasyon ki ka edew e gidew sou avòtman san danje kelkeswa kote ou ye. Antre la epi klike sou peyi kote wap viv pou wè kontak yo.

Kisa poum di sim gen poum al lopital aprè m fin avòte?

Si avòtman pa legal kotew ap viv la e ou bezwen al lopital aprèw fin avòte ak medikaman (grenn), swa pouw fè yon kontwòl oswa paske avòtman an pa konplè, pa enkyetew. Sof si ta ret rès grenn nan vajen an (SE POU SA LI REKÒMANDE PRANL ANBA LANG E PA NAN VAJEN AN), yon avòtman ak grenn pa gen diferans ak yon foskouch. YOn fwa ou nan lopital la, ou ka di ke ou pa santiw byen, ou te gen ekoulman, pèdisyon oswa senpleman ou pa konn sak pase.

Siw avòte ak metòd AMIU a e ou pèdi kontak pwofesyonèl ki fèl pou a, lèw al lopital ou ka di ou pa santiw byen, ou te gen ekoulman, pèdisyon o senpleman ou pa konn sak pase, paske yo paka fè diferans ant yon avòtman ak AMIU ak yon foskouch.

Èske mwen ka ansent jou apre avòtman an?

Wi, ou ka ansent jou apre avòtman an. Se poutèt sa nou rekòmande ou itilize kèk metòd kontraseptif lè ou tounen nan fè sèks ankò pou evite yon gwosès sanw pa vle. Pou aprann sou metòd kontraseptif antre la.

Kilè mwen ka fè sèks ankò apre avòtman?

Li pi bon pou rete tann ant 4 ak 7 jou apre ou fin fè avòtman an. Touswit aprè avòtman an, kòl matris la ka yon ti kras louvri, sa ka kreye yon gwo risk pou enfeksyon si ou fè sèks pandan peryòd sa a.

Kouman pou mwen anpeche yon lòt gwosès?

Pou anpeche yon gwosès ou dwe itilize kèk metòd kontraseptif efikas. Pou chèche konnen sou metòd kontraseptif, antre la.